ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.) SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Szent György u. 2.

Cégjegyzékszám: 08-09-018879

Adószám: 14943366-2-08

Képviselő: Kovács-Gazdag Nikoletta

Elérhetőség: www.visitsopron.com

2.) ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A Szolgáltató online internetes rendszert (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltet elsősorban különböző idegenvezetéseken történő részvételre jogosító jegyek megvásárlásának elősegítésére.

2.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes jegyértékesítési rendszert használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) közötti részvételi jegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, a felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2.3. A jelen ÁSZF értelmezésére, valamint az itt nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.4. A jelen ÁSZF 2020.11.03. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 8 (nyolc) nappal a Weboldalon közzéteszi. Vásárlók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.5. Az a személy, aki belép a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalra, annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója/ Vásárlója a Weboldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Weboldalra látogató nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére.

2.6. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete, az azon megjelenő tartalmak és a Weboldal terjesztésének tekintetében.

3.) VÁSÁRLÁS, REGISZTRÁCIÓ

3.1. Szolgáltató a szolgáltatás keretében a Vásárló részére értékesíti az adott idegenvezetésen való részvételre jogosító jegyet, amely az idegenvezetés ellenértékének megfizetésével és az idegenvezetésen történő részvételre jogosító jegy Szolgáltató általi elektronikus átadásával teljesedésbe megy. A Szolgáltatás keretében ingyenes idegenvezetések is meghirdetésre kerülnek, melyekre fizetés nélküli regisztráció útján van lehetőség.

3.2. A megjelenített idegenvezetések személyesen a Tourinform Irodában és online, a Weboldal felületén is megvásárolhatóak. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendőek, tartalmazzák a Weboldalon a programnál felsoroltak árát, az általános forgalmi adóval növelt mértékben.

3.3. Vásárló a Weboldalon történő vásárlásával/az ingyenes idegenvezetésre történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.4. Amennyiben kedvezményes ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3.5. Vásárló a vásárlás/az ingyenes idegenvezetésre történő regisztráció során köteles a saját, valós adatait – vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét és telefonszámát - megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.

3.6. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Vásárló által hibásan, tévesen, pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, hibáért, egyéb problémákért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató csak a neki felróható jogellenes magatartással okozott károkért felel a Ptk. szabályai szerint. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

4.) A VÁSÁRLÁS MENETE, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4.1. Vásárló a Weboldalon megjelenített, általa kiválasztott idegenvezetésre vonatkozóan a szükséges információkat kitölti és adatai megadásával megkezdi a vásárlást. Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót, hogy egy részvételi jegy egy fő részére szól, de egy személy vásárolhat több jegyet is. A Vásárló az idegenvezetés megvásárlásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá a kirándulás megvásárlásához szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárul. Ezt követően Vásárló online bankkártyás fizetéssel a SimplePay fizetési és a Billingo e-számla szolgáltató számlázási rendszerének segítségével megvásárolja az idegenvezetést.

4.2. Az idegenvezetés megvásárlását követően a Szolgáltató egy visszaigazoló emailt küld Vásárló vásárlás során megadott e-mail címére, mely tartalmazza a megvásárolt idegenvezetésre jogosító, sorszámmal/QR kóddal ellátott részvételi jegyet és az elektronikus számlát. Vásárló tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatóak. A Szolgáltató az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató útján bocsátja ki. Az elektronikus számlákat az e-számla szolgáltató a saját székhelyén őrzi. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. A szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló az idegenvezetés árát kifizette, a Szolgáltató pedig emailben a vásárlást visszaigazolta, azaz a teljesítését elvállalta. Amennyiben a Vásárló technikai okok miatt nem kapta meg a jegyet, és erről Szolgáltatót értesíti, Szolgáltató ismételten és díjmentesen megküldi azt a Vásárló által megadott email címre. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az e-mail kiküldésével a jegyvásárlás lezártnak, a jegy pedig átvettnek tekintendő, a Vásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Szolgáltató felé késedelem nélkül jelezze, ha a jegyet mégsem kapta meg.

4.3. A jegyet a Vásárló maga nyomtathatja ki, annak személyes átvételére azonban nincs lehetőség. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás vagy nem megfelelő minőségű nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vásárlást azonosító sorszám / QR kód jól látható, olvasható.

5.) SZAVATOSSÁG

5.1. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak az irányadóak. Eszerint Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

5.2. A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesíthetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

5.3. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

5.4. Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.) ELÁLLÁSI JOG

6.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontja alapján a Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogát, ha az idegenvezetésen történő részvételi jegy egy adott konkrét időpontra szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni. Ez alól csak az idegenvezetés végleges elmaradása kivétel.

6.2. Abban az esetben, ha a Vásárló olyan idegenvezetést vásárolt, amely nem egy adott konkrét időpontra vagy határnapra szól, akkor vonatkoznak rá a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási jog szabályai. Az elállási jog a vásárlástól számított 14 napon belül indoklás nélkül gyakorolható egy erre irányuló írásban megtett nyilatkozat útján Szolgáltató felé. A vásárlás dátuma a SimplePay fizetési visszaigazolásán megtalálható. Vásárlónak meg kell jelölnie a jegyen szereplő egyedi azonosító adatokat is, nyilatkozni kell továbbá arra nézve is, hogy a jegyet nem használta fel. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a jegy a Vásárló számára a jelen ÁSZF-ben leírt módon hozzáférhetővé vált.

6.3. Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, akkor Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által megfizetett árat, valamint a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszajáró összeget Szolgáltató a Vásárló által megadott bankszámlájára utalja át.

6.4. Amennyiben a fenti esetben Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti írásban a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező nyilatkozatminta kitöltésével vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján, és annak megküldésével a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén. Postai úton írásban történő elállás esetén a határidők a postára adás időpontjától számítanak. A postai úton történő elállást ajánlott levélben kell megtenni. E-mailben küldött elállás kézhezvételét a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja.

7.) VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt, hogy fenntartja a jogot az idegenvezetés bármely részletében történő szükséges változtatásra. Az idegenvezetés esetleges időpontváltozásával, annak elmaradásával kapcsolatban tájékoztatja Vásárlót, mely tájékoztatásnak tartalmaznia kell minden változást: a változás tényét és indoklását, a részvételi jegy felhasználhatóságát, illetve azok visszaváltásának idejét és módját. Ezeket az információkat Szolgáltató közzéteszi a Weboldalán és e-mail formában megküldi a tájékoztatást Vásárlónak is.

7.2. Vásárlónak visszajár a jegy ára, ha az idegenvezetés elmarad, azaz nem kerül megrendezésre sem a meghirdetett időpontban, sem később. Vásárló is visszakérheti a jegy árát, ha az idegenvezetés olyan új időpontban kerül megrendezésre, ami a Vásárló számára nem megfelelő. Vásárló akkor is visszakérheti a jegy árát, ha a meghirdetett idegenvezetés helyett más tartalmú idegenvezetés kerül megrendezésre, és ezen az idegenvezetésen a Vásárló nem akar részt venni.

7.3. Visszajár az idegenvezetés ára akkor is, ha az nem egy konkrét, előre meghirdetett garantált időpontban kerül megrendezésre, és a Vásárló 14 napon belül gyakorolja az elállás jogát. Ez alól kivétel lehet, ha az idegenvezetésre a jelentkezési határidő a vásárlástól számított 14 napnál rövidebb, vagy, ha Vásárló a Szolgáltatóval az idegenvezetés időpontját a vásárlástól számított 14 napon belül egyeztette, és Szolgáltató ezt az időpontot e-mailben visszaigazolta Vásárlónak. Szolgáltató Vásárló egyedi, alapos indoka alapján is visszaválthatja az idegenvezetés árát, ha az indokot kellően alátámasztottnak ítéli meg.

7.4. Elmaradt idegenvezetés esetén a jegy árának visszaváltására a Szolgáltató által megadott, de maximum az idegenvezetés meghirdetésétől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség. Elmaradt idegenvezetés esetén Vásárló a jegy árán kívül semmilyen egyéb követeléssel vagy kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben. Egyéb esetekben a jegy más idegenvezetésre történő felhasználására és annak visszaváltására csak a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján van lehetőség.

7.5. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné válik, az az ÁSZF egyéb részének érvényességét nem érinti.

7.6. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

7.7. Szolgáltató és a Vásárló vitás ügyeiket elsősorban békés úton, kölcsönös egyeztetésekkel próbálják rendezni. A Szolgáltató és a Vásárló a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve alávetik magukat a Soproni Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

8.) PANASZKEZELÉS

8.1. Amennyiben a Vásárlónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a +36 99 591 975 telefonszámon, a sopron@tourinform.hu e-mail címen, vagy postai levél útján és személyesen is közölheti a panaszügyintézés helyén: 9400 Sopron, Szent György u. 2, munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között.

8.2. A Vásárló a jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

8.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

8.4. A válasz másolati példányát Szolgáltató 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

8.5. A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, továbbá a panasz alapjául szolgáló tények részletes és pontos leírását.

8.6. A Vásárló panasszal fordulhat az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz is: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki, Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály: Címe: 9022 Győr, Türr István u. 7. Telefon: (96) 795-950 E-mail: fogyasztovedelem@gyor.gov.hu

8.7. Békéltető testülethez fordulás: A szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével vagy a szolgáltatások minőségével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület elérhetőségei: Székhelye és levelezési címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: 06-96-520-217 E-mail címe: bekeltetotestulet@gymskik.hu

9.) ADATVÉDELEM

9.1. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: www.visitsopron.com/hu/adatvedelem

1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha olyan idegenvezetést vásárolt, amely nem adott időpontra szól)

Címzett: Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

9400 Sopron, Szent György u. 2.

sopron@tourinform.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: